top of page

KONCEPCJA  PRZEDSZKOLA

„SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA”

 

 

 

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu każde dziecko:

 • czuje się szczęśliwe i bezpieczne w życzliwej, dobrej atmosferze,

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

 • rozwija aktywność twórczą i kreatywność,

 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

 • zdobywa umiejętności, postawy i wiedzę dzięki skutecznym metodom pracy          nauczyciela,

 • obcuje bezpośrednio z przyrodą, sztuką i kulturą,

 • jest wrażliwe na potrzeby innych.

 

 

 

 

 

 

WIODĄCE PROJEKTY KONCEPCJI

 

                       

1. TWÓRCZO MYŚLIMY I DZIAŁAMY

 

Ogromną wartością współczesnego człowieka jest twórcze i kreatywne podejście do życia i otoczenia. Dlatego ważne jest aby przyszłe pokolenia posiadały predyspozycje do działania koncepcyjnego  i tworzenia, a nie tylko odtwarzania. Kreatywny, zmotywowany i nastawiony na rozwój człowiek stanowi ideał przyszłości, do którego dążymy poprzez:

 • Rozwijanie twórczości dziecięcej w różnych obszarach (plastyka,teatr,muzyka,ruch)

 • Zindywidualizowane podejście do dziecka,

 • Dostrzeganie potrzeb oraz rozwijanie talentów i uzdolnień dziecięcych,

 • Stosowanie w pracy z dzieckiem metod aktywizujących,

 • Motywowanie do działań,

 • Stawianie zadań i problemów do rozwiązania,

 • Stosowanie metod z wykorzystaniem doświadczeń i możliwością samodzielnego badania i odkrywania,

 • Zapewnienie wszystkim dzieciom udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających ich wrodzony potencjał.

 

 

 

 

2. DBAMY O ZDROWIE

 

Świadomość zdrowotna dzieci jest inwestycją w przyszłość. Zdrowy,  bezpieczny i sprawny człowiek to zarazem człowiek samodzielny i  szczęśliwy. W zakresie treści prozdrowotnych szczególny nacisk kładziemy na:

 • Wdrażanie dzieci do zdrowego odżywiania.

 • Dbanie o prawidłową sylwetkę oraz zdrowy i bezpieczny tryb życia.

 • Naukę higienicznych zachowań w życiu codziennym.

 • Dbanie o zdrowie psychiczne.

  

 

 

3. POZNAJEMY, BADAMY I CHRONIMY                     PRZYRODĘ

 

Rozwijająca się cywilizacja z dnia na dzień zmienia obraz świata. Człowiek musi zapobiegać zagrożeniom, jakie ona za sobą niesie. Ważne jest, aby  dzieci w wieku przedszkolnym rozumiały, że człowiek jest częścią przyrody i musi mądrze korzystać

z jej zasobów oraz dbać i chronić środowisko, w którym żyje. Realizacja tych założeń możliwa jest poprzez rozwijanie u dzieci:

 • Wrażliwości na piękno przyrody,

 • Empatii w stosunku do wszystkich mieszkańców planety,

 • Umiejętności dbania o środowisko przyrodnicze,

 • Kreatywności w rozwiązywaniu problemów,

 • Umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,

z wykorzystaniem: metod aktywizujących, obserwacji i doświadczeń, działań i pracy na rzecz innych, bezpośrednich kontaktów z przyrodą (spacery i wycieczki), literatury dziecięcej i fachowej, twórczości artystycznej i technicznej, współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

4. RODZICE NASZYMI PARTNERAMI

 

Rodzic ma prawo decydowania na etapie wczesnej edukacji o kierunkach rozwoju swojego dziecka. Przedszkole jest otwarte na propozycje i sugestie rodziców oraz tworzy okoliczności sprzyjające wymianie doświadczeń z rodziną wychowanka.

Przedszkole zapewnia:

 • zajęcia otwarte dla rodziców, wspólne imprezy z rodziną dziecka,

 • otwartość nauczycieli na codzienne kontakty z rodzicami,

 • bieżące informowanie o postępach i problemach dziecka,

 • wspólne szukanie rozwiązań w problematycznych sytuacjach,

 • dostępność specjalistów i współpraca z rodziną dziecka potrzebującego pomocy,

 • szkolenia, warsztaty, dla rodziców na tematy związane z szeroko rozumianym wychowaniem dziecka.

Dobra współpraca z rodzicami to również korzyści dla  dzieci w postaci:

 • współorganizowania wycieczek,

 • wizyt rodziców na zajęciach przedszkolnych w celu prezentacji swojego zawodu bądź hobby,

 • wizyt dzieci w miejscach pracy rodziców,

 • zaangażowania w akcje charytatywne organizowane w przedszkolu,

 • udział w różnych wydarzeniach życia przedszkolnego,

 • kontynuowanie w domu działań podjętych przez przedszkole.

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

„SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA”

W KALISZU

 

 

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym dziecko chętnie przebywa, bawi się, uczy, doświadcza, rozwija swoje wrodzone uzdolnienia w atmosferze radości, akceptacji i zrozumienia. To sprawia, że opuszczają je wychowankowie, którzy:

 •  są wrażliwymi odbiorcani sztuki,

 •  mają rozwinięte zdolności twórcze na miarę ich indywidualnej lini rozwoju,

 •  otaczającą przyrodę postrzegają wielozmysłowo,

 •  dbają o środowisko naturalne,

 •  są przygotowani do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 •  nawiązują pozytywne relacje z innymi,

 •  potrafią współdziałać w zespole,

 •  dbają o zdrowie własne i innych.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodziną dziecka, dzięki czemu oddziaływania wychowawcze przedszkola i domu są spójne oraz sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości.

Kadrę przedszkola tworzy zespół osób z pasją,  otwartych na potrzeby dziecka, innowacyjnie nastawionych wobec przyjętych zadań, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych i wzbogacania swojego warsztatu pracy.

Przedszkole aktywnie włącza się do różnorodnych akcji organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego, dzięki czemu promuje swoje osiągnięcia na zewnątrz.

Przedszkole postrzegane jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne o wysokim poziomie jakości.

bottom of page